Recently Added Items

Albany porphyritic quartz syenite

Many dark xenoliths